I. ONAFHANKELIJKHEID EN PARTIJDIGHEID VAN DE ADVOCAAT

De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belangenconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen.

De verplichtingen die op de advocaat rusten, vereisen de absolute onafhankelijkheid van de advocaat, vrij van alle druk, in het bijzonder van de druk van eigen belangen of van beïnvloeding van buitenaf. De advocaat moet elke aantasting van zijn onafhankelijkheid vermijden en mag de beroepsethiek niet veronachtzamen om de cliënt, de rechter of derden welgevallig te zijn. De onafhankelijkheid is bij alle werkzaamheden noodzakelijk.

Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en die boven zijn eigen belangen of die van derden te stellen.

II. ADVOCATUUR VRAAGT EN HELPT

“Advocatuur vraagt en helpt” is een community voor advocaten.

De software waarvan het domein https://advocatuur.vraagtenhelpt.be gebruik maakt, werd ontwikkeld om advocaten te ondersteunen bij het vervullen van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid die op hen rusten.

De software, en in het bijzonder de broncode ervan, behoren tot de intellectuele eigendom van de heer Laurens Storms, advocaat aan de balie van Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0839.705.640 (hierna “Auteur” genoemd).

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website die geplaatst wordt door de gebruikers ervan, behoort toe aan degene die de inhoud er geplaatst heeft. De Auteur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die een gebruiker in de software heeft opgeslagen.

Omwille van de onafhankelijkheid en de partijdigheid van de advocaat is de Auteur ertoe gehouden zich terughoudend op te stellen wat het verwijderen van inhoud betreft.


III. HICK-UPS

De software is met de beste bedoelingen ontwikkeld om advocaten te ondersteunen bij het uitoefenen van hun beroep en het is ook de bedoeling dat de software door de gebruikers ervan te goeder trouw wordt gebruikt.

Het is echter onmogelijk te waarborgen dat er nooit iets verkeerd kan lopen. Men wordt aangemoedigd om, indien er toch iets misloopt, eerst contact op te nemen met degene die men daarvoor verantwoordelijk acht alvorens andere maatregelen te treffen.

Bekommernissen over de software zelf, of over andere aangelegenheden waarvoor men de Auteur verantwoordelijk acht, kunnen steeds worden aangekaart worden bij de Auteur zelf, via advocatuur@vraagtenhelpt.be.

Wanneer de software instrumenten (“tools”) ter beschikking stelt aan de gebruiker, gebeurt dat steeds vanuit het ondersteunende en faciliterende doel van de software. De software wordt steeds zo gebouwd dat de gebruiker in staat is te controleren of de uitkomst die het instrument aanbiedt, accuraat en betrouwbaar is. De Auteur kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor de (on)juistheid van gegevens die via de software aan de gebruiker worden meegedeeld, noch voor schade die daardoor zou veroorzaakt worden.

Het Belgische recht is van toepassing op iedere rechtsverhouding waarbij de Auteur betrokken is. Voor geschillen waarbij de Auteur of zijn software is betrokken, zijn enkel de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd, behalve wanneer het Belgische recht het geschil uitdrukkelijk toewijst aan een ander rechtscollege.

IV. FEEDBACK

Indien u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog met vragen zit of suggesties wil doen, kan u steeds contact opnemen met de Auteur via advocatuur@vraagtenhelpt.be